KOD OBJEDNÁVKY:
Prehliadky po Bratislave a nielen

Услуги гида в Братиславе

Záruky a nároky

Vzťahy medzi Zákazníkom a Dodávateľom sa riadia požiadavkami Občianskeho zákonníka, zákona 250/2007 Slovenskej republiky o ochrane spotrebiteľa vrátane následných vydaní a dodatkov.
Vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom sa riadia požiadavkami Občianskeho zákonníka, zákona 250/2007 Slovenskej republiky o ochrane spotrebiteľa vrátane následných vydaní a dodatkov.
Zákazník objednáva služby licencovaného sprievodcu, ktorý môže, alebo nemusí obsahovať exkurzie. Úplný popis objednanej služby nájdete na stránke objednávky.
Skupiny 6-10 osôb môžu byť vybavené systémami Radio guide. (Vysielače nie sú poskytované deťom mladším ako 16 rokov.)

* Úplné zrušenie objednávky je možné do 5 dní pred dňom uvedeným v objednávke.
* Zmena počiatočného času objednávky je možná len vtedy, ak má sprievodca takú možnosť (čo musí sprievodca potvrdiť) – najneskôr ale v deň, ktorý je uvedený v objednávke. Ak nie je možné odložiť čas začiatku, objednávka sa považuje za platnú – s časom určeným v počiatočnej objednávke.

POVINNOSTI SPRIEVODCU

• Sprievodca je povinný včas prísť na miesto stretnutia, stretnúť sa so skupinou a uskutočniť exkurziu v súlade s uvedenou témou.
• Sprievodca musí mať charakteristické znaky vedúceho exkuzie (odznak, palica atď.) A tiež byť náležito čisto upravený.
• Sprievodca by mal brať do úvahy fyzické schopnosti členov skupiny podľa princípu – rýchlosť pohybu skupiny sa rovná rýchlosti pohybu najpomalšieho účastníka.
• Sprievodca musí zabezpečiť, aby mali účastníci prístup k WC každé tri hodiny.
• Sprievodca musí v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc.
• Sprievodca môže podľa svojho uváženia používať systém Radio guide alebo megafón. Nie je to jeho povinnosťou.

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

• Zákazník je povinný prísť na miesto stretnutia včas a zabezpečiť účasť všetkých ostatných členov skupiny.
• Skupina by mala byť vhodne oblečená – podľa aktuálneho počasia – a mať v prípade potreby dáždniky alebo plášte do dažďa, teplé oblečenie atď.
• Zákazník musí pri objednávaní a taktiež opätovne na začiatku prehliadky uviesť prítomnosť ľudí so zdravotnými problémami v skupine: osoby so zdravotným postihnutím, osoby so srdcovým ochorením, diabetikov, osoby s epilepsiou atď. Rovnako tiež osoby s dočasným postihnutím, chorobou.
• Zákazník a členovia jeho skupiny by nemali zasahovať do práce sprievodcu a majú mať pod svojím dozorom deti, ktoré sú v skupine.
• V prípade využitia rádiových navigačných prijímačov v skupine sa zákazník v mene skupiny zaväzuje používať systémy starostlivo. Zákazník je zodpovedný za poškodenie týchto systémov. Zodpovednosť sa nevzťahuje na slúchadlá.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

• Objednávku môže zákazník zrušiť bez vysvetlenia do 5 dní odo dňa začiatku objednanej služby – s vrátením 100% zálohovej platby (s výnimkou nevratných platieb, uskutočnených na základe dohody so sprievodcom: vstupenky, večere atď. – mali by byť vždy odsúhlasené a uvedené v objednávke).
Ak po uplynutí lehoty na zrušenie objednávky dostaneme správu o jej zrušení, záloha v takom prípade nebude vrátená.
• Objednávka môže byť zrušená sprievodcom v prípade jeho vážneho ochorenia alebo z iných dôvodov, ktoré nezávisia od sprievodcu, a ten má povinnosť upozorniť na to zákazníka, pričom bude objednávateľovi vrátená celá (100%) suma zálohy.

ZLYHANIE UDALOSTI

Ak sa zákazník na miesto stretnutia nedostaví do 15 minút od času určeného v objednávke, sprievodca má právo opustiť miesto stretnutia a zvážiť prehliadku, ktorú zákazník takto prekazil. V takomto prípade sa preddavok považuje za poplatok za čas strávený sprievodcom pri čakaní na zákazníka a nevracia sa späť.
Ak ho zákazník upovedomí o oneskorení trvajúcom viac ako 15 minút, sprievodca musí čakať na zákazníka až do polovice času exkurzie (napr., ak výlet trvá 2 hodiny, potom čakanie môže trvať hodinu).
Následne si zákazník vyberie jednu z možností: buď sprievodca uskutoční zvyšok času exkurzie, ktorú mal poskytnúť zákazníkovi za dohodnutú cenu, alebo (podľa možností sprievodcu) zákazník dodatočne zaplatí 30 € za hodinu a sprievodca vykoná exkurziu v úplnom – pôvodnom čase.
Ak čas oneskorenia sprievodcu na miesto stretnutia presiahne 15 minút, zákazník má právo požadovať náhradu za tento čas vo výške 20% nákladov na prehliadku. V takomto prípade si zákazník urobí záznam o prijatí služieb na konci prehliadky, vypočíta si sumu podľa príručky v dohode a potom podá sťažnosť. 20% nákladov bude potom vrátených zákazníkovi takým spôsobom, akým zákazník zaplatil zálohu.

REKLAMÁCIA

Reklamácia je nárok na vrátenie platby za nekvalitné služby.
Reklamácia môže byť podaná za službu alebo za jej časť. Reklamácia nemôže byť podaná na finančné prostriedky vynaložené na základe dohody – s Vami vo Vašom mene: nákup vstupeniek, preukazov, rezervácia hotelov, doprava atď.
Každá reklamácia prijatých služieb musí byť uvedená v písomnom vyjadrení, ktoré podpíšeme na konci prehladky. Žiadny nárok na reklamáciu nevzniká bez zápisu v tomto potvrdení.

Objednávka zahŕňa:
– Začiatok exkurzie v určenom čase, na určitom mieste.
– Konkrétny subjekt objednávky a trvanie služby.
– Špecifikácia dĺžky trvania prehliadky (prípadne prekročenie maximálne + 20 min).

– Prítomnosť označenia a potrebného príslušenstva na sprievodcovi, elegantný vzhľad a jeho priateľský prístup k zákazníkovi.

Pri porušení niektorého z týchto bodov môžete napísať sťažnosť – v lehote jedného mesiaca od dátumu poskytnutia služby ju môžete podať na náš e-mail.

®